17 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Terbaik untuk Berbagai Topik

Pidato bahasa sunda singkat ini berisi 17 contoh pidato singkat bahasa sunda yang dapat membantumu membuat dan menguasai pidato ditambah dengan tema dan tujuan yang beragam.


Pidato merupakan aktivitas berbicara seseorang dengan tujuan untuk menyampaikan suatu hal. Pada umumnya pidato dilakukan di depan orang banyak. Dalam penyampaiannya, pidato menyampaikan suatu ide ataupun gagasan. Gagasan tersebut biasanya dituliskan dalam kertas kecil secara singkat dan untuk orang-orang yang sudah mahir berpidato biasanya dapat berbicara tanpa teks untuk menyampaikan gagasannya.

Terdapat berbagai macam jenis pidato, salah satunya adalah biantara atau pidato dalam bahasa Sunda. Seperti halnya pidato lainnya, biantara juga merupakan pidato dengan tujuan menyampaikan gagasan tertentu. Selain itu, tujuan dari isi biantara juga haruslah jelas sehingga pendengar dapat dengan mudah menangkap maksud dari isi biantara tersebut.

Pada umumnya, pidato disampaikan dengan bahasa Indonesia baik itu di tempat umum seperti sekolahan, desa atau bahkan di media massa. Namun, bagi sebagian orang Sunda khususnya di pedesaan terkadang menggunakan pidato dengan bahasa Sunda untuk memperingati momen-momen tertentu.

Tips dalam Menyampaikan Pidato

contoh pidato singkat bahasa sunda

Apabila hendak menyampaikan pidato maka pembicara haruslah melihat kondisi saat menyampaikan pidato tersebut khususnya apabila ditujukan untuk orang Sunda. Beberapa hal yang harus diperhatikan ialah :

 • Memberikan salam pembuka
 • Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
 • Menyampaikan isi pidato secara garis besar dan diikuti penjelasan
 • Memberi kesimpulan dan saran
 • Menggunakan bahasa Sunda yang umum dan sederhana

Contoh Pidato Singkat Bahasa Sunda

Berikut contoh-contoh pidato singkat bahasa sunda yang telah kami rangkum.

Contoh 1

Kebersihan untuk Kenyamanan Belajar

pidato sunda tentang kenyamanan belajar
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kenyamanan belajar

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah SWT kumargi dina ieu waktos urang sadaya di pasihan kasehatan lahir sareng bathin.

Teu hilap solawat sareng salam hayu urang sadaya haturkeun ka junjugan Nabi Muhammad SAW, kangge rerencanganna, kaluargana sareng ka urang sadayana, amin. Saterasna, simkuring ngahaturkeun hatur nuhun kanggo Ibu Elis kumargi tos masihan waktos kangge abi ngabiantarakeun di payuneun rerencangan sadaya.

Ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, aa-aa sadayana judul ieu biantara teh nyaeta Ngajaga Kaberesihan Sakola Pikeun Kanyamanan Diajar

Sapertos nu ku urang sadaya tingal ayeuna, kaberesihan sakola urang sadaya teh kacida kurangna, sok sanajan sakola urang sadaya ieu teh nuju di bangun,  urang sadaya tetep kudu ngajaga kaberesihan, minimal kaberesihan kelas masing-masing.

Sapertos dina HR. At-Tabrani sareng Hakim annnadaafatu minal iman nu artina Kaberesihan nyaeta bagian tina iman. berarti lamun urang sadaya ngajaga kaberesihan berarti urang sadaya kaasup jalmi nu beriman nu aya di jalan Allah SWT.

Sareng aya deui H.R At-Tirmizii nu isina urang teh kudu ngajaga jeung ngaberesihan buruan imah urang, tah ari kitu mah naon hubunganna jeung sakola? Nya aya atuh, urang teh diajar disakola teh geus jiga urang keur calik di bumi urang sorangan, sanajan euwuh Bapa, Indung kan aya Bapa jeung Ibu guru nu geus dianggap ku urang sadaya jiga kolot urang.

Salian ti eta, manfaat urang sadaya ngajaga kaberesihan sakola nyaeta pikeun kanyamanan urang diajar. Sok ayeuna bayangkeun lamun urang sadaya diajar dina tempat nu bararau sampah jeung rea kebul, pasti urang na ge teu betah, guru-guru oge sami siga kitu lamun kelas urang sadaya kelasnya karotor pasti teu betaheun tuluy menta kelasna diberesihan heula lamun rek diajar, kan aya.

Tuluy manfaatna nu ka dua nyeta urang sadaya moal bakal kakeunaan panyakit, sapertos Malaria, DBD jeung sajabana. Kabeh panyakit teh sarangna tinu sampah jeung sajabana.

Pikeun ngajaga kaberesihan sakola, dina hate urang sadaya kudu di terapkeun sikap atawa inisiatif pikeung ngajaga kaberesihan. Sakola kuduna mah ngayakeun kagiatan beberesih sakola babarengan sapertos JUMSIH (Jumat Bersih). Urang salaku warga SMP N 1 Garut kudu ngilu aktip dina sagala kagiatan sakola, aktip dina sagala kahadean sakola, aktip miara sakola.

Dina diri urang tong aya pipikiran kieu ken bae ah da beberesih mah gawe na Mang Mim jeung Mang Kasmo, ulah kitu. Sanajan Mang Mim jeung Mang Kasmo ngaberesihan sakola urang ge kudu ngilu beberesih, karunya Mang Mim jeung Mang Kasmo ari urang sadaya teu ngajaga kaberesihan, hargaan saeutik atuh sagala parjuangan Mang Kasmo jeung Mang Mim, minimal henteu miceun sampah sangeunahna.

Kasimpulana, urang sadaya kudu sami-sami ngajaga kaberesihan sakola pikeun kanyamanan diajar, balik deui ka kanyamanan diajar, kanyamanan diajar manfaatna nyaeta pikeun ngahadekeun nyerep sagala palajaran, pikeun nu diajar jeung nu ngajar baretah cicing di sakola.

Minimal urang ngajaga kaberesihan sakola nyaeta tong miceun sampah sangeunahna. Sabab mun urang miceun sampah sangeunahna, teu dina tempatna bakal rea pibakaleun panyakit. Tuluy ngajaga kaberesihan kelas masing-masing. Mun nu hade mah sakola ngadakeun JUMSIH urang sadaya kudu ngiluan tina eta kagiatan.

Sakieu wae biantara nu ku simkuring tiasa haturkeun, mugi-mugi aya mangpaatna kango sadaya, hapunteun bilih aya kalepatan dina ngahaturkeun ieu biantara. Hatur nuhun tina sagala perhatosannana.

Wasalamualikum Wr. Wb.

Contoh 2

KEBERSIHAN

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.Sampurasun !Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahiirobbikalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieutempat kalawan dina kayaan sehat walafiat.

Rerencangan anu ku simkuring dipikahormat !Dina ieu waktos, simkuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirupsehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajibngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasangajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeunpola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayeuna.Dina salah sahiji hadits diterangkeun…

“Annadhofatu minal iiman”

Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana,nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hateurang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersihatanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nunyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tinabersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang.Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihansangkan hate urang ge milu bersih.

Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersihjiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anukaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urangsami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadayasangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur MahaAsih.

Rerencangan sadaya anu dipihurmat.Cekap sakitu sim kuring nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem,bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirangmerenah larapna, mugi kersa ngahapunten.Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh 3

PENTINGNYA PENDIDIKAN

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang pentingnya pendidikan
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang pentingnya pendidikan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu..

Bapa Ibu anu ku simkuring dipihormat.

Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng sukur ka dzat Allah SWT nu Maha Welas tur nu Maha Asih. Ku sifat Rohman sareng Rohim-Na, ayeuna urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat dina raraga tolab elmu, nyiar pangarti dina urusan kaislaman.

Bapa sareng Ibu anu hadir didieu. Upami ku urang sadayana dilenyepan, jaman kiwari teh parantos seueur perobihan, ti jaman urang kapungkur dugi ka ayeuna, benten sareng tebih pisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi, dugi ka teknologi ayeuna serba canggih.

Kapungkur, urang dimana hoyong patepang teh kedah sumping ka tempat anu dimaksad. Tapi, ku jaman kiwari mah tos aya HP nu aya kamera payuna. Nu mana upami urang hoyong ngobrol papayun-payun teh kantun nganggo teknologi nu di sebat video call. Tah eta salah sawiosna teknologi ayeuna nu canggih teh. Sareng masih seueur keneh nu sanesna.

Kacipta na eta teh teu leupas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan di jaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-putri urang salaku generasi penerus di jaman anu bade dongkap. Cobi emutan ku urang sadaya. Di tengah-tengah maju na teknologi, kumaha upami putra sareng putri urang teu di bahanan ku pangarti? Tangtos anjeuna bakal katingaleun tebih ku persaingan kerja, kumargi ayeuna oge pami hoyong damel teh kedah gaduh ijazah anu luhur pami hoyong kenging damel anu sae mah.

Atuh sajaba ti eta, pendidikan teh mangrupikeun media kango nyiar elmu atanapi pangarti. Dina salah sawios katerangan aya nu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup, teu mengenal yuswa. Hartosna, pendidikan teh wajib ti ngawitan urang lahir dugi ka pupusna.

Ti kawit ayeuna hayu urang leres-leres dina milari rejeki kanggo nyakolakeun putra putri urang supados tiasa neraskeun pendidikan anu saluhur-luhurna. Kumargi tos karaos ku urang sadaya yen pendidikan teh penting pisan kango bekel hirup urang kapayun.

Mugia harepan urang sadayana tiasa dikabulkeun kunu Maha Benghar nyaeta Allah SWT. Mudah-mudahan sok sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan urang ti awal dugi ka akhir tiasa dipihartos ku sadayana Bapa Ibu anu hadir ayeuna.

Hatur nuhun kana perhatosannana.

Ditutup ku doa “rabbana aatinaa fiddunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa adzaabannaar”.

Wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokaatuh..

Contoh 4

Pidato Tentang Agama

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang agama
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang agama

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah SWT anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu.

Hadirin anu dipikahormat,

Berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah SWT. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh, tos diatur ku Allah SWT. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang, salila urang hirup di dunia.

Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh, ngarupakeun katetepan ti Allah SWT. Jadi urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah SWT. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah SWT, deuk nu hade deuk nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa.

Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah SWT, sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah SWT salawasna.

Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Contoh 5

Narkoba

pidato singkat bahasa sunda tentang narkoba
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang narkoba

Assalamualaikum Wr. Wb

Wilujeng Siang ka Sadayana..

Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan anu ku sim kuring dipikanyaah. Ti payun hayu urang kedalkeun puji sinareng sukur ka Allah SWT anu salawasna nyalindungan

urang sadayana, solawat sareng salam kanggo Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah urang tiasa tepung lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur sehat.

Hadirin anu dipihormat ku sim kuring. Dina ieu kasempetan, sim kuring bade medar ngeunaan Narkoba atawa NAPZA.

Narkoba teh singgetan tina ” narkotika jeung obat-obatan anu dilarang atawa anu ngabahayakeun. Salian “narkoba”, istilah sejen anu diwanohkeun ku Pamarentah Indonesia hususna ku dalam Kementerian Kesehatan RI nyaeta NAPZA nyaeta singgetan tina Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif.

Eta dua istilah, boh narkoba boh napza teh ditujukeun ka kelompok senyawa anu umumna ngabogaan resiko kacanduan pikeun nu makena. Ceuk pakar kesehatan, narkoba teh sabenarna mah senyawa-senyawa psikotropika anu biasa dipake pikeun ngabius pasen anu rek dioperasi atawa dipake pikeun ngubaran panyakit nu tangtu.

Narkoba jadi haram teh lamun geus dipake di luar maksud pikeun ngabius atawa ngubaran sarta lamun dosis makena geus liwat ti anu ditangtukeun. Narkotika teh jenis zat anu matak kacanduan

pikeun pamakena. Narkotika kabagi jadi tilu golongan nyaeta:

Narkotika golongan I

Narkotika golongan I, nyaeta narkotika anu pangbahayana. Daya adiktifna atawa matak nyanduna pangkuatna. Golongan ieu sakuduna mah ukur dipake pikeun panalungtikan di laboratorium pikeun elmu pangaweruh. Conto jenis narkoba golongan kahiji di antarana nyaeta: ganja, heroin, kokain, morfin, jeung opium.

Narkotika golongan II

Narkotika golongan II teh, jenis narkotika daya adiktif kawilang kuat, kuduna ukur dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan kadua nyaeta: petidin, benzetidin, jeung betametadol.

Narkotika golongan III

Narkotika golongan III teh, narkotika anu daya adiktif panghampangna, tapi sarua bae ukur bisa dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan tilu: kodein jeung turunana.

Psikotropika

Nah, sedengkeun psikotropika teh nyaeta zat atawa obat salian anu lain narkotika, boh nu alamiah boh sintesis atawa jieunan, anu boga pangaruh psikoaktif ngaliwatan pangaruh selektif kana susunan saraf pusat anu ngalantarankeun parobahan has kana aktivitas normal jeung paripolah nu makena.

Aya opat golongan obat psikotropika :

 • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif pangkuatna, contona: MDMA, LSD, STP, jeung ekstasi.
 • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif kuat, contona: Amfetamin, metamfetamin, jeung metakualon.
 • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif sedeng, contona: Lumibal, buprenorsina, jeung fleenitrazepam.
 • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif hampang, contona: Nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) jeung diazepam.

Zat Adiktif Liana

Zat adiktif liana nyaeta zat – zat salian ti narkotika jeung psikotropika anu bisa ngalantarankeun pamakena hese eureun, gumantung pisan kana eta zat, diantarana:

1.  Roko

2.  Kelompok alkohol jeung inuman sejen nu matak mabok sarta matak deudeuieun.

3.  Thiner jeung zat liana kawas lem kayu, pamupus cair jeung aseton, cet, bengsin anu diseuseup matak mabok.

 Kacindekanana, sakabeh anu disebut Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif teh sabenerna mah zat anu ukur mangpaat lamun dipake pikeun ngubaran nu gering kawas pasen kangker atawa nu rek dioperasi sarta mangpaat pikeun panalungtikan di laboratorium.  

Lamun dipake atawa diasupkeun kana awak ku cara anu teu luyu jeung dosisna atawa aturanana tangtu matak cilaka. Mung sakitu nu kapihatur, bilih aya basa anu kirang merenanah mugi hadirin kersa ngahapunten. Wassalamualaikum wr.wb..

Contoh 6

Kebersihan yang Harus Tetap Dijaga

 pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan

Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh !

Salam Sejahtera

Mula-mula kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka ibu guru sarta kabeh rencang kuring anu geus masihan kasempetan kuring pikeun pidato dina beurang ieu, ngeunaan miara lingkungan.

Hadirin anu dipihormat, urang nyaho yen global warming nyata masalah anu serius pikeun nagara-nagara anu aya di dunya. Global warming teh lumangsung sabab kagiatan manusa anu bisa ngarusak bumi tempat urang hirup.

Global warming nyata proses kanakan suhu rata-rata atmoser, sagara, sarta bumi. Global warming ieu ngabogaan akibat anu picilakaeun pikeun kahirupan makhluk hirup, saperti: suhu hawa ngaronjat di luhur rata-rata, mindengna lumangsung cuaca anu henteu menentu saperti ayeuna ieu, parobahan iklim, jst. Global warming ta akibat ti efek imah kaca, kebakaran leuweung, jst.

Pamarntah geus ngalaksanakeun usaha pikeun nyegah global warming, sapertos: ngalakukeun reboisasi, ngahulag pangwangunan gedong anu mak kaca kaleuleuwihan, penanaman sarbu tangkal, nyieun taman kota, jst. Henteu ngan di Indonsia tapi nagara-nagara di dunya geus ngalakukeun usaha panyegahan global warming.

Pancen urang minangka pelajar kudu miara lingkungan ambh global warming henteu ngancem mahluk hirup anu aya di bumi ieu. Urang bisa ngalakonan tindakan leutik tapi boga pangaruh ged, saperti: urang miceun runtah dina tempatna, melak tangkal di pakarangan kelas, nyokot runtah anu ambacak, jst.

Hadirin anu dipihormat, ku sabab ta miara lingkungan kacida penting sakali ambeh anakincu jaga urang engke bisa ngarasakeun endahna hirup di dunya ieu sarta bumi urang tetep lestari. Amin!

Hayu urang mimitian miara lingkungan ayeuna saperti melak tangkal pikeun hiji urang!

Wassalamualaikum Warakhmatullahi wabarakaatuh !

Contoh 7

Kesehatan

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kesehatan

Assalamualaikum Wr.Wb

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani, upami meresihan kokotor jasmani urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalnya urang rajin olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Contoh 8

Tanggung Jawab Bersama

Assalamualaikum wr wb..

Bapak kepala sakola Encep Rohimi S.Pd, sareng bapa/Ibu guru, anu ku simabdi dipihormat, sareng rerencangan saangkatan, kaka kelas, sareng adi-adi kelas anu ku simabdi pikadeudeuh. 

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka ilahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat ieu dina kayaan sehat walafiat. Amin 

Dina waktos ieu, abdi bade nerangkeun pikeun pentingna ngajaga kabersihan lingkungan kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga kabersihan pikeun diri urang sorangan. 

Dina salah sahiji hadits diterangkeun “Inna dhofatu minal iman” Nu hartosna, “Kabersihan teh sabagian tina Iman”. Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. 

Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Bersih eta sadayana teh nu didasarkeun tina bersih jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. 

Kabersihan sakola kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Urang kedah ngajaga lingkungan sakola sapertos ulah micen sampah papaduan, nyurat nyoret tembok atawa bangku sakola, jeung sajabana. 

Supaya dina urang diajar kacipta proses diajar jeung ngajar jadi geunah. Pastina, lamun bersih tangtuna urang jadi betah mun aya dilingkungan sakola atawa di jero kelas. Ku kituna, urang kudu ngajaga kabersihan sakola sapertos miceun sampah kudu ka tempatna. 

Kabersihan oge aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. 

Allohumma, amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih, ku cara sasarengan urang hayu ngajaga kabersihan dina lingkungan sakola. 

Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb

Contoh 9

Kemerdekaan

Assaalamualaikum Wr.Wb

Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng syukur ka Gusti Allah SWT. Anu tos maparinkeun rahmat-Na ka urang sadaya, dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu.

Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak/Ibu guru anu dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah urang tiasa kempel sareng patepang raray dina urutan meriahkeun hari kamerdekaan Indonesia.

Urang periyogi ka uninga, yen di zaman baheula the seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamerdekaan nagara Indonesia. Matak ku kituna, urang salaku warga nagara Indonesia generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia.

Tepi sabenerna, seuer keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagei generasi muda dina rangka ngeusian kamerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang.

Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positive atau aya mangpaatna jang diri urang, misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana.

Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Contoh 10

Kesehatan Tubuh

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kesehatan tubuh

Assalamualaikum Wr. Wb

Wilujeng Enjing Sadayana.

Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas IV nu dipikacinta.

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat.

Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit.

Ku margi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, eta conto hirup anu sehat. Conto sanesna, miceun runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin kudu nutupan baham.

Saupami sadidinten urang ngajaga kaberesihan awak urang bakal beresih atanapi suci tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih-sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mikacinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih.

Hadirin sadaya. Cekap sakitu nu kapihatur, pamungkas ti abdi, bilih aya basa anu kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenanah larapna, mugi kersa ngahapunten.

Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wassalamualaikum wr.wb

Contoh 11

Narkotika

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang narkotika

Assalamualaikum Wr.Wb

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah SWT nu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayah-Na, urang tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat ku simkuring, sareng rerencangan anu dipikacinta ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara. Anu judulna “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”.

Dina dunia medis hartina narkotika the nyaeta obat bius atau obat penenang, anu dipasihkeun ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu tah mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya, lamun dipake teu bener. Misalna teu sesuai jeung resep atau anjuran ti dokter. Jaba narkotika teh bisa nyebabkeun kacanduan.

Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu the nyaeta bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak. Anu leuwih parahna deui narkoba bisa nyebabkeun kageloan, jeung kematian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeunahna.

Ari barudak ngora di zaman ayeuna, marake narkoba teh jang naon? Biasana mah jang gagayaan hungkul, bari jeung maraneh na teh teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur, ambeh katingalina keren. Padahal mah keren timana, mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba.

Jaba lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun the bakal ditahan ku polisi tuluy dipenjara. Apanan narkoba teh pemakeanna tos diatur di undang-undang. Jadi nu marake narkoba teh, hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong haying make narkoba, atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang.

Mening ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang haram nyaeta narkoba, jeung focus ka hirup nu baleg. Meungpeung hirup urang ngora keneh, anu insha Allah panjang keneh hayu urang eusi kahirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana.

Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun tentang bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bilih aya kalepatan cariosan, hatur nuhun perhatosanana.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Contoh 12

Kesehatan Jasmani

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Dina danget ieu sim kuring bade maparkeun kabalarea yen urang teh penting ngajaga kasehatan.

Kesehatan bisa di sebat hal anu poko Anu Kedah ku urang di jaga tidak ngora nepika jaga. Kesehatan oge tiasa disebat  kanikmatan anu luar biasa anu teu Aya bandingan nana.

Hadirin anu dimulyakeun ku Gusti Allah, Aya seueur cara kanggo urang ngamumule kasehatan pikeun diri urang.

Mimiti ti kesehatan raga atanapi jasmani, diteruskan karena kesehatan jiwa atanapi rohani.

Tah upami urang Hoyong sehat jagjag waringkas, urang Kedah soson soson meresihan diri urang Tina Sagala kokotor, Bade eta Kotor rohani atanapi kokotor jasmani.

Upami meresihan kokotor jasmani mah kurang resep mandi, meresihan lingkungan, Jeung Sagala  anu bisa nyebarin urang jadi kakeunaan ku panyakit, tapi meresihan kokotor rohanimah ku urang kudu ningkatkeun Kalimantan la Gusti Allah.

Tah kesehatan teh lain saukur beresih tina Sagala rupa, kusabab nu beresih teh can tangtu sehat. Tapi ku urang Aya usaha keur meresihan eta awak atanapi rohani, didinya Aya point awak urang bisa kagerakeun, nu Matak bisa jadi ngajagjagkeun raga urang.

Jadi sehat teh lain saukur kudu bersih tapi urang Oge kudu miboga aktivitas anu bisa ngagerakeun awak urang aneh loba racun anu kaluar Tina awak urang. Kaluar namah bisa ku kesan, ku ompol Jeung sajabana.

Inget Ieu kecap “ sakumaha beunghar eta jalma, upami anjeuna teu jagjagmah tiasa disebat rugi pisan jalmanateh, soalna teu bisa nganikmati kabeungharanana, tapi inget kanikmatan anu utama nyaeta, upami urang beunghar nya dipaparinan kasehatan, tur salamet dunya Jeung aherat.

Tahh.. kusabab kitu sok urang ulah nyiar naon naon nu bisa jadi pipanyakiteun, tapi siarmah naon naon nu bisa piduiteun Jeung pisehateun.

Inget piduiteun Jeung pisehateun, upami piduiteun tapi teu dibarengkan ku pikasehateunmah ulah, sabab keur naon nyiar duit Ari tingtung anda urang kudu geuringmah. Talung  keneh nyiar pikasehateun da Ari geus sehatmah urangteh bisa nyiar duit.

Tahh.. kukituna urang salareaa kudu ngajaga kasehatan teh, inget nu beunghar bari gerong lamun ditanya hayang naon pasti jawabanana “ hayang sehat “. Tahh kukituna urang bisa nyimpulkeun kasehatanteh leuwih beunghar tibatan harta nu ku urang digugulung.

Dupi siganamah sakitu Bae anu tiasa dikapihatur, hapunten Tina kasalahanana, Jeung inget hayu urang kudu sehat tur jagjag Dina raga Jeung rohanina.

Sakinten wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh 13

Maulid Nabi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah SWT, yen dinten ieu urang tiasa patepang raray deui di acara anu suci ieu. Shalat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kulantaran Anjeuna, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang mana anu haq jeung mana anu bathil.

Hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Allah SWT, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam.

Tapi urang teh sebagei jalmi atau hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadean di hirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah SWT saperti anu ditulis di Al quran jeung hadist. Tapi urang ge kudu terang, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karna hoyong ditempo ku batur komo deui karna hoyong dipuji hungkul.

Sababna mun urang ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah, kalahkah urangna nu cape beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad, pernah nyebutkeun yen ciri-ciri jelema nu riya dina ibadah ada sababaraha macem. Sapertos :

 1. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna solat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehma ngalakukeun solat.
 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung.

Tapi mudah-mudahan urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur riya hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karena Allah.

Mung sakitu heula biantara di acara Maulid Nabi ieu nu tiasa simkuring dugikeun ka sadayanan. Mugi-mugi eusina seueur mangpaatna, kanggo urang sadaya. Hapunten bilih seueur keneh kakiranganna. Mudah-mudahan doa urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah SWT. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Contoh 14

Bahaya Merokok

Assalamualaikun wr.wb

Sateuacana, nu paling utama, hayu urang manjatkeun puji puja sareng syukur ka gusti nu maha suci sareng teu hilap mugia sholawat sareng salam di limpah curahkeun ka rosulna. Dina danget ieu simkuring sanes asa lewih pinter, upami di sebatmah ngabejaan bulu bitis, tapi niatna ayeuna ursng sami sami ngingetan supados teu hilap deui hehehe.

Hadirin nu dipika hormat, upami ayeuna urang ninggal seueur pisan jalma nu tos nyandu kana rorok, tah upami urang ditilik tilik deui ti budak sd nepi ka nu tos umuran ayeunamah seueur nu ngalalepus di sisi jalan.

Duhh dan uk dicandak kamana tah indonesiateh?? Sok simkuring tos teu aneh ayeunamah tiasa ninggal budak smp atanapi sma bari lempang ka sakolana bari udud. Siganateh bangga bisa udud.

Komo mun tos saling pelenyun sareng rerencanganamah bari saling nyembur ku haseup roko. Kadangmah sok ngarasa aneh pan didinya nage tos di jelaskeun yen ududteh bisa ngakibatkeun impotensi, gangguan kehamilan, sareng kanker nu ujung ujungna bisa ngakibatkeun maot ku panyakit tadi.

Tapi nu dj anehnamah, naha jalmiteh siga nu cuek udud siga nu ngenah udud padahal upami sadar etateh duit nu dibelikeun pikeun neangan panyakit. Tapi ieu yeuh salah sahiji bahaya urang ududteh :

1. Bahasa keur sorangan

Bahaya tina udud atanapi roko ieu seueur pisan, komo kanggo diri pribados nu mimiti ti bwhaya duit urang bisa beak nepika bahaya pikeun kasehatan, dina sabatang rokok loba zat kimia anu bahaya keur diri urang mimiti ti nikotin, sianida, metanol jeung nu sejena. Tah inget oge dina roko aya zat adiktif anu nyieun nu udud jadi katagihan atanapi deudeuieun, roko kanggo pacanduna bisa ngundang rea panyakit kawas gangguan napas, batuk garing, nyeri keur paru paru,  panyakit jantung, stroke, impotensi jeung gangguan kangge anu hamil.

2. Bahaya keur batur

Rokok oge loba bahayana kanggo batur nu nginep haseup roko urut nu ngudud, lain ukur karbondioksida nu bahaya jadi racun tapi oge bayangkeun ditambahan ku zat sejena, ahh baya pisan tah ngarokoteh. Kumargi kitu urang kudu sadar kana bahaya rokoteh, tah upami tos terang boga bahaya keur batur, usahakeun urang ulah osok ngan ugikeun batur. Sabab batur miboga hak ngahirup udana anu beresih, udara anu seger.

Cobi mangfatkeun kanu sejen urangteh ulah sok ngudud lah, upami nu teu acan udud usahakeun jauhkeun tina godaan rokok anu bahaya eta, upami anu tos udud usahakeun eureunan tina udud eta, tapi upami anjeun tos jadi pacandu, usahakeun kurangan heula saeutik saeutik, nepika eureuna udud.

Tah kembangkeun we arti hirup anjeun jeung inget, daripada duit anjeun di pake udud di durukan pan leuwih sae di mangfaatkeun kanu lian nu loba mangfaat hade kangge awak atanapi masa depan anjeun.

Hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh 15

Perpisahan

Assalamualaikum wr. Wb

Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga program perpisahan kelas genep (6).

Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal konkret sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah tiba ti Allah SWT.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Contoh 16

Qada’ dan Qadar

Assalamualaikum wr. Wb

Puji sareng sykur urang sanggakeun ka Allah anu maha agung dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepung lawung, patepang wajah. Salawat sareng salam mugi tetep ngocor ka kanjeung Nabi Muhammad SAW sareng ka kaluwargina katut kopara sohabatna anu gaduh kamuliyaan, teu hilap ka sadaya umatna…Amin.

Hadirin anu dipikahormat,

Beriman kana qodo sareng qodar jeung seueur ngandung manfaat diantarana nyaeta bisa nguangatkeun kaimanan jeung katakwaan. Bisa nyadarkeun yen saenyana sagala masalah anu kajadian eta tos diatur ku Alloh swt.

Ayana qodo jeung qodar bisa numbuhkeun kateguhan hate jeung kasabaran. Sabab petaka atawa rintangan nu dihareupan eta ngarupakeun katetepan Allah swt. Jjadi heunteu aya hiji mahluk anu bisa ngarubahna salain izin ti Allah swt. Hiji jalmi moal bisa ngahindar atawa ngelak ti katetepan Allah sanajan manehna nyamuni.

Iman kana qoda sareng qodar bisa numbuhkeun nikmat ti Allah, sareng bisa ngadorong pikeun terus ngucapkeun syukur ka Allah swt. Upami usahana tiasa untung sabab sadar yen kauntunganana ngarapkeun karunia ti Allaoh swt. Kaimanan kana qoda sareng qodar bisa ngadorong kanggo tegar, sabar, sareng henteu putus asa, dina mayunan musibah.

Sareng upami urang meunang petaka jadi bacaan anu sae anu kudu urang ucapkeun nyaeta bacaan istirja

Anu hartosna :

“saenyana sagala sesuatu anu gaduh Allah swt sareng saenyana nyan Allah urang sadaya mulih.”

Sakieu heula ti abdi, upami aya cariosan anu marenah di hate, abdi nuhun di hapeunten.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb

Contoh 17

Perpisahan

Assalamualaikum wr. wb.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.

Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun sim kuring

Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontal harepan sareng cita-cita.

Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan.

Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya, elmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan jalan sorangeun.

Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca.

Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, mung tiasa ngedalkeun dua, pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun, kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. Amin

Bapa kalih Ibu guru kalebet rengrengan ti tata usaha, salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun manah ka sadayana.

Jalaran kitu, ngawakilan rerencangan sadayana, dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna, mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan.

Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan, nyukcruk elmu di tingkat nu langkung luhur

Rupina sakitu nu kapihatur. Bilih aya basa nu kirang merenah, kecap nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos kana manah, neda hapuntenna

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalualaikum wr. wb.


Demikian contoh pidato singkat bahasa sunda, semoga bermanfaat.

Artikel Terkait